نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   EM Vision - Geomatics
شرکت سازنده : Intrepid Geophysics

یک نرم افزار موثر تهیه شده براى علوم زمین
  ادرس وب سایت : www.intrepid-geophysics.com