نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Oziexplorer - Mining


کاربرد فراوانى در دریافت و ارسال مسیر ها و نقاط برداشت از GPS به کامپیوتر و برعکس و همچنین مشخص کردن موقعیت بر روى نقشه دارند و مخصوصا براى دستگاههایى که قابلیت اتصال به کامپیوتر را دارند ایده آل میباشد. خود من از این برنامه استفاده کرده ام و اکثر نیازهاى کار من را براورده کرده است.در این نرم افزار شما با مشخص کردن نوع دستگاه GPS براى برنامه و اتصال آن به کمک کابل مربوطه (در صورت عدم امکان اتصال مستقیم بایستى Way point ها را دستى وارد کنید) و همچنین انتخاب نقشه اى که به فرمت عکس بوده و با وارد کردن مختصات چند نقطه شاخص بصورت رقومى در آمده ، موقعیت نقاط برداشت بر روى نقشه مشخص شده و به راحتى میتوانید به تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز بپردازید.
  ادرس وب سایت :