نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Emigma - Geology
شرکت سازنده : PetRos EiKon Inc.

این نرم‌افزار بمنظور پردازش، شبیه‌سازى، معكوس‌سازى، تصویر‌سازى و تفسیر جامع داده‌هاى ژئوفیزیكى مختلف (ثقل‌، مغناطیس، الكترومغناطیس، مگنتوتلوریك، مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایى) برداشت‌هاى زمینى و هوابرد بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل ویندوز كار مى‌كند.
امكان تركیب داده‌هاى مختلف وجود دارد.
امكان پذیرش و انتقال داده‌ها از و به نرم‌افزارهاى مختلف را داراست.
امكان شناسایى هوشمند نوع داده‌ها، نوع برداشت، نوع آرایش و پیشنهاد تصمیم‌گیرى در موقعیت‌هاى مبهم را داراست.
امكان ایجاد سریع و آسان مدل‌ وجود دارد.
امكان تجسم‌سازى سه‌بعدى، شبكه‌بندى، تهیه نقشه منحنى‌هاى میزان، چاپ، تحلیل شبكه‌بندى و تحلیل داده‌هاى فضایى وجود دارد.
داراى ابزار كاملى براى انجام تمام محاسبات، ویرایش‌ها و تهیه نتایج مى‌باشد.


  ادرس وب سایت : http://www.petroseikon.com