نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   IPI2Win - Geology
شرکت سازنده : MOSCOW STATE UNIVERSITY

این برنامه بمنظور تفسیر اتوماتیك و نیمه‌اتوماتیك داده‌هاى مختلف سونداژ الكتریكى طراحى شده است و قابلیتهاى آن شامل موارد آتى است:
مدیریت داده‌ها: انتخاب فایل داده‌ها، ورودى توپوگرافى، تصحیح داده‌ها، نمایش منحنى‌هاى سونداژ و مدل‌ها و نمایش مقاطع عرضى آرایش‌هاى الكترودى مورد قبول این نرم‌افزار شامل قطبى-دوقطبى، دوقطبى-دوقطبى، ونر (آلفا و بتا)، نیم‌ونر و ونر-شلومبرژه مى‌باشد.
تفسیر منحنى سونداژ الكتریكى قائم (VES): ایجاد و تغییر مدل، تفسیر اتوماتیك و غیر اتوماتیك.
نتایج حاصل: ذخیره نتایج، چاپ مقاطع عرضى، ذخیره تصویرى مقاطع عرضی.

  ادرس وب سایت : www.msu.ru