نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   X2IPI - Geology
شرکت سازنده : MOSCOW STATE UNIVERSITY

این نرم‌افزار براى آماده‌سازى و پردازش داد‌ه‌هاى الكتریكى حاصل از آرایش‌هاى چند الكترودى (بیش از چهار الكترود) بكار برده مى‌شوند
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
آرایش‌هاى الكترودى مورد قبول این نرم‌افزار شامل قطبى-دوقطبى، دوقطبى-دوقطبى، ونر (آلفا و بتا)، نیم‌ونر و ونر-شلومبرژه مى‌باشد.
امكان تعدیل یا تغییر فواصل الكترودى وجود دارد.
امكان تشخیص و كنار نهادن الكترود معیوب وجود دارد.
امكان حذف خطوط اندازه‌گیرى مهیاست.
فرمت فایل‌هاى خروجى نرم‌افزار seq، up و down مى‌باشد.
امكان نمایش فضایى داده‌ها، حذف داده‌هاى پرت، تركیب داده‌هاى مربوط به فایل‌هاى مختلف و پذیرش داد‌ه‌هاى توپوگرافى وجود دارد.
امكان حذف پارازیت‌هاى زمین‌شناسى مربوط به ناهمگنى‌هاى نزدیك سطح وجود دارد.
امكان آماده‌سازى فایل‌ها با فرمتهاى مناسب براى سایر نرم‌افزارهاى تفسیر از جمله Res2Dinv وجود دارد.
تحت سیستم عامل WINDOWS اجرا مى‌شود.

  ادرس وب سایت : www.msu.ru