نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   RES2DMOD - Geology
شرکت سازنده : Geotomo Software Co.

این نرم‌افزار براى مدل‌سازى سریع دوبعدى پیشرو داده‌هاى مقاومت‌ویژه بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
استفاده از روشهاى تفاضل محدود و اجزا محدود براى انجام مدل‌سازى پیشرو.
قابلیت پذیرش داده‌هاى حاصل از آرایش‌هاى ونر (آلفا، بتا و گاما)، ونر- شلومبرژه، قطبى-قطبى، قطبى-دوقطبى و دوقطبى- دوقطبى (محورى و استوایى) را داراست.
نتایج مدل‌سازى بصورت مقاطع دو بعدى ارائه مى‌شوند.
این نرم‌افزار بیشتر براى اهداف آموزشى بكار مى‌رود.
امكان انتخاب آرایش مناسب وضعیت‌هاى مختلف زمین‌شناسى را به كاربر مى‌دهد.
نسخه‌هاى قدیمى این نرم‌افزار تحت DOS و نسخ فعلى آن تحت WINDOWS ارائه شده‌اند.
امكان قرائت نتایج حاصل از مدل‌سازى معكوس توسط نرم‌افزار RES2DINV در این نرم‌افزار وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.geoelectrical.com/