نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   AGI Earth Imager 2D - Geology
شرکت سازنده : AGI Advanced Geosciences Inc
فایل اجرایی : http://www.agiusa.com/downloadearthimager.shtml
این نرم‌‌افزار استاندارد جدیدى براى تصویرنگارى مقاومت ویژه الكتریكى است. با این نرم‌افزار داده‌هاى برداشت‌شده به صورت مقاطع دوبعدى تفسیر ‌شده و نتایج حاصل بصورت فایل‌هاى با فرمت‌هاى مختلف به مفسر ارائه مى‌گردند.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
معكوس‌سازى داده‌هاى مقاومت ویژه و پلاریزاسیون‌القایی.
معكوس‌سازى داده‌هاى پلاریزاسیون‌القایى در گمانه‌ها.
معكوس‌سازى داده‌هاى مقاومت ویژه برداشت شده در زمانهاى مختلف در یك منطقه بخصوص بمنظور كاربرى‌هاى خاص در سطح زمین و درون گمانه.
توموگرافى مقاومت‌ویژه الكتریكى بین دو یا چند الكترود سطحى و گمانه‌ها.
معكوس سازى داده‌هاى پلاریزاسیون‌القایى در گمانه‌ها
طراحى برداشت با ورودى مدل گرافیكى و شبیه‌سازى معكوس با پارازیت‌هاى گوسى تخصیص داده‌ شده بوسیله كاربر به میزان دلخواه.
تصحیح توپوگرافى و چاپ مقاطع مقاومت‌ویژه بر روى عوارض توپوگرافی.
مدل‌سازى پیشرو با روش‌هاى تفاضل محدود و اجزا محدود.
انتخاب شرایط مرزى براى مدل‌سازى‌هاى پیشرو.
تعبیه سه الگوریتم معكوس‌سازى كمترین مربعات، هموار و روبوست براى داده‌هاى مقاومت ویژه.
تعبیه سه الگوریتم معكوس‌سازى خطى، غیرخطى همزمان و غیرخطى رشته‌اى براى داده‌هاى پلاریزاسیون‌القایی.
تعبیه روش‌هاى گوس- نیوتن و شبه‌نیوتن در حل معادلات معكوس‌سازی.
نرم‌افزار user friendly با قابلیت‌هاى ویژه گرافیكی.
گرافیك تقویت شده با وضوح بسیار بالا و مقیاس دلخواه.
جابجایى مقاطع بر روى صفحه نمایشگر در حین انجام عملیات مدل‌سازى در همه تكرارها.
قابلیت ایجاد انیمیشن‌هاى تصویرى از مدل‌هاى ساخته‌شده.
امكان ویرایش داده‌ها براى حذف داده‌هاى نادرست، و الكترودهاى بد.
امكان حذف داده‌هاى پارازیتی.

  ادرس وب سایت : http://www.agiusa.com