نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   AGI Earth Imager 3D - Geology
شرکت سازنده : AGI Advanced Geosciences, Inc.

این نرم‌افزار براى معکوس‌سازى داده‌هاى مقاومت‌‌ویژه و پلاریزاسیون‌القایى (در آینده نزدیک قابل دستیابى است) بصورت سه‌بعدى طراحى شده است و در نهایت یک مدل حجمى سه‌بعدى و زیرسطحى از نتایج معکوس‌سازى ارائه مى‌دهد. با داده‌هاى حاصل از برداشت الکترودى در سطح زمین یا داخل گمانه‌ها فابل ورودى داده‌ها تشکیل مى‌شود. مدل حجمى سه‌بعدى نهایى در جهات دلخواه قابل گردش، بزرگنمایى و انتقال به هر نقطه درون پنجره تصویر بمنظور مشاهده جزئیات مى‌باشد. رنگ‌هاى نشان‌دهنده مناطق کم اهمیت بصورت شفاف نشان داده‌ مى‌شوند تا هدف مورد نظر براى مثال توده آلوده زیرزمینى به سهولت قابل رویت شود. با این نرم‌افزار معکوس‌سازى سه‌بعدى داده‌هاى مقاومت‌ویژه در دو مرحله انجام مى‌شود؛ مرحله اول قرائت داده‌ها و مرحله نهایى معکوس‌سازى آنها.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
گرافیک سه‌بعدى سریع سخت‌افزارى تقویت شده.
امکان تولید حجم سه‌بعدى با قابلیت کنترل شفاف و کدر نمودن رنگ‌ها.
معکوس‌سازى داده‌هاى مقاومت‌ویژه سطحى به صورت سه‌بعدی.
معکوس‌سازى داده‌هاى مقاومت‌ویژه درون گمانه‌اى به صورت سه‌بعدی.
مدل‌سازى پیشرو به روش تفاضل محدود.

  ادرس وب سایت : http://www.agiusa.com