نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   RESITOMO - Geology
شرکت سازنده : HarbourDom

این نرم‌افزار براى مدل‌سازى دو و نیم بعدى، معكوس‌سازى توموگرافى (دوباره‌سازى مدل) دوبعدى داده‌هاى مقاومت‌ویژه بكار مى‌رود و تحت سیستم عامل DOS راه‌اندازى مى‌شود. همچنین این نرم‌افزار بمنظور طراحى و تفسیر داده‌هاى مقاومت‌ویژه با كاربردهاى مهندسى ژئوتكنیك و نیز اكتشافى مانند بررسى سایت‌هاى دفن زباله، ذخایر معدنى و حفره‌هاى زیرزمینى مورد استفاده قرار مى‌گیرد.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
هر تركیبى از وضعیت‌هاى قائم و افقى الكترودها در یك صفحه از جمله برجستگى‌هاى توپوگرافى سطحى را مى‌پذیرد.
آرایش‌هاى الكترودى مورد قبول این نرم‌افزار شامل قطبى-دوقطبى، دوقطبى-دوقطبى و ونر مى‌باشد.
این نرم‌افزار با گزینش منوهاى مختلف بطور كامل قابل كنترل است.
الگوریتم‌هاى ریاضى مورد استفاده در این نرم‌افزار شامل الگوریتم‌‌هاى معروفى مانند روش اجزا محدود براى مدل‌سازى پیشرو دو و نیم‌بعدى و SIRT براى معكوس‌سازى توموگرافى دوبعدى است.

  ادرس وب سایت : http://www.harbourdom.de