نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   RES2DINV - Geology
شرکت سازنده : Geotomo Software Co.
فایل اجرایی : http://www.geoelectrical.com/r2dinv32_all_systems.zip
این نرم‌افزار براى معكوس‌سازى دوبعدى هموار داده‌هاى مقاومت ویژه و پلاریزاسیون‌القایى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
قابلیت مدل‌سازى داده‌هاى برداشت‌هاى زمینى، زیر آب و درون گمانه‌اى را داراست.
قابلیت پذیرش داده‌هاى حاصل از آرایش‌هاى ونر (آلفا، بتا و گاما)، ونر- شلومبرژه، قطبى-قطبى، قطبى- دوقطبى، دوقطبى- دوقطبى (محورى و استوایى) و آرایش‌هاى غیر معمول را نیز داراست.
براى خطوط برداشت تا 16000 الكترود و 27000 داده طراحى شده است.
از فرایند معكوس‌سازى با روش كمترین مربعات مقید هموار براى مدل‌سازى استفاده مى‌نماید.
بطور كاملا اتوماتیك معكوس‌سازى را انجام مى‌دهد؛ بطوریكه حتى لازم نیست كاربر یك مدل اولیه نیز به نرم‌افزار بدهد.
در مدت زمان بسیار اندك یك مرحله معكوس‌سازى را انجام داده و در مدت چند دقیقه نتایج مدل‌سازى را كه به شكل مقاطع عرضى است؛ ارائه مى نماید.

  ادرس وب سایت : http://www.geoelectrical.com