نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   LIMS2000 - Mining
شرکت سازنده : AssayNet Canada Inc

این محصول یک client/server LIM system است که ساخته شده مخصوصا براى آزمایشگاه کانى شناسى و تحت قدرت موتور بانک اطلاعاتى Microsoft SQL Server است .برنامه بسیار قوى با قابلیت مقایس پذیرى زیاد و بزرگ . این برنامه نوشته شده براى مطابقت و برابرى کردن با ASTM.
  ادرس وب سایت : http://www.surpac.com/