نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   RES3DMOD - Geology
شرکت سازنده : Geotomo Software Co.

این نرم‌افزار براى مدل‌سازى سه‌بعدى پیشرو داده‌هاى مقاومت‌ویژه بكار مى‌رود.

ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
استفاده از روشهاى تفاضل محدود و اجزا محدود براى انجام مدل‌سازى پیشرو.
قابلیت پذیرش داده‌هاى حاصل از آرایش‌هاى ونر (آلفا، بتا و گاما)، ونر- شلومبرژه، قطبى-قطبى، قطبى-دوقطبى و دوقطبى- دوقطبى (محورى و استوایى) را داراست.
نتایج مدل‌سازى بصورت مقاطع دو بعدى مربوط به اعماق مختلف ارائه مى‌شوند.
این نرم‌افزار بیشتر براى اهداف آموزشى بكار مى‌رود.
امكان انتخاب آرایش مناسب وضعیت‌هاى مختلف زمین‌شناسى را به كاربر مى‌دهد.
نسخه‌هاى قدیمى این نرم‌افزار تحت DOS و نسخ فعلى آن تحت WINDOWS ارائه شده‌اند.
امكان ذخیره نتایج حاصل از مدل‌سازى پیشرو با فرمت قابل قرائت توسط نرم‌افزار RES3DINV در این نرم‌افزار وجود دارد.
امكان ویرایش مدل مقاومت‌ویژه.
امكان ذخیره‌سازى نتایج بصورت فایل‌هاى تصویرى با فرمت‌هاى مختلف وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.geoelectrical.com/