نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   RESIX - Geology
شرکت سازنده : Interpex Co.
فایل اجرایی : ftp://ftp.interpex.com/interpex/resix.zip
این نرم‌افزار براى مدل‌سازى پیشرو و معكوس پارامترى و هموار تفسیر داده‌هاى سونداژ مقاومت‌ویژه بصورت یك بعدى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
منحنى‌هاى سونداژ بصورت تابعى از مقاومت‌ویژه برحسب فاصله الكترودى آنها وارد نرم‌افزار مى‌شوند.
آرایش‌هاى الكترودى مورد قبول این نرم‌افزار شامل ونر، شلومبرژه، قطبى-قطبى و دوقطبى-دوقطبى است.
امكان ویرایش داده‌ها در این نرم‌افزار تعبیه شده است.
امكان مدل‌سازى و تفسیر بصورت اتوماتیك و غیراتوماتیك وجود دارد.
مدل‌سازى معكوس براى بدست آوردن مدل با بهترین برازش به داده‌ها با درنظر گرفتن پارامترهاى مدل اولیه، به روش كمترین مربعات و با استفاده از رگرسیون ریج انجام مى‌شود.
امكان مدل‌سازى معكوس‌ تا حداكثر 8 لایه و مدل‌سازى پیشرو حداكثر تا 10 لایه فراهم است.
امكان ثابت نگاه‌داشتن و اعمال محدودیت ویژگى‌هاى برخى لایه‌ها و تغییر مشخصات برخى دیگر فراهم است.
امكان چاپ و یا ذخیره‌سازى نتایج بصورت فایل‌هاى دودویى وجود دارد.
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل DOS كار مى‌كند.
امكان فراخوانى مدل‌هاى قبلى در نرم‌افزار وجود دارد.
امكان ذخیره‌سازى تا 200 فایل داده‌اى (منحنى سونداژ) در این نرم‌افزار میسر است.

  ادرس وب سایت : http://www.interpex.com