نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   RESIX PLUS - Geology
شرکت سازنده : Interpex Co.
فایل اجرایی : ftp://ftp.interpex.com/interpex/resixp.zip
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
منحنى‌هاى سونداژ بصورت تابعى از مقاومت‌ویژه برحسب فاصله الكترودى آنها وارد نرم‌افزار مى‌شوند.
امكان ویرایش داده‌ها در این نرم‌افزار تعبیه شده است.
آرایش‌هاى الكترودى مورد قبول این نرم‌افزار شامل ونر، شلومبرژه، قطبى-قطبى و دوقطبى-دوقطبى است.
امكان مدل‌سازى و تفسیر بصورت اتوماتیك و غیراتوماتیك وجود دارد.
انجام مدل‌سازى معكوس براى بدست آوردن مدل با بهترین برازش به داده‌ها با درنظر گرفتن پارامترهاى مدل اولیه، به روش كمترین مربعات و با استفاده از رگرسیون ریج یا مدل هموار اوكام مقدور است.

  ادرس وب سایت : http://www.interpex.com