نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   RESIX IP - Geology
شرکت سازنده : Interpex Co.
فایل اجرایی : http://www.interpex.com/rsxusr.htm
این نرم‌افزار براى مدل‌سازى پیشرو و معكوس غیر اتوماتیك پارامترى و هموار تفسیر داده‌هاى سونداژ مقاومت‌ویژه و پلاریزاسیون‌القایى بصورت یك بعدى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
منحنى‌هاى سونداژ بصورت تابعى از مقاومت‌ویژه برحسب فاصله الكترودى آنها وارد نرم‌افزار مى‌شوند.
آرایش‌هاى الكترودى مورد قبول این نرم‌افزار شامل ونر، شلومبرژه، قطبى-قطبى و دوقطبى-دوقطبى است.
امكان تفسیر داده‌هاى سونداژ مقاومت‌ ویژه با در نظر گرفتن داده‌هاى پلاریزاسیون ‌القایى یا بدون آنها میسر است.
امكان انتقال مدل اولیه با حداكثر 7 لایه شامل پارامترهاى مقاومت ویژه و پلاریزاسیون‌القایى وجود دارد؛ درصورتیكه در مورد مدل ‌اولیه با پارامتر مقاومت‌ویژه این امكان براى مدل تا حداكثر 10 لایه نیز فراهم است.
داده‌هاى پلاریزاسیون‌القایى مورد قبول نرم‌افزار بصورت بارپذیرى یا درصد اثر فركانس مى‌باشد.
امكان ویرایش داده‌ها در این نرم‌افزار تعبیه شده است.
انجام مدل‌سازى معكوس براى بدست آوردن مدل با بهترین برازش به داده‌ها با درنظر گرفتن پارامترهاى مدل اولیه، به روش كمترین مربعات و با استفاده از رگرسیون ریج یا مدل هموار اوكام مقدور است.
امكان ثابت نگاه‌داشتن و اعمال محدودیت ویژگى‌هاى برخى لایه‌ها و تغییر مشخصات برخى دیگر فراهم است.
امكان چاپ و یا ذخیره‌سازى نتایج بصورت فایل‌هاى ASCII وجود دارد.
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل DOS كار مى‌كند.

  ادرس وب سایت : http://www.interpex.com