نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   RESIX 2DI - Geology
شرکت سازنده : Interpex Co.
فایل اجرایی : ftp://ftp.interpex.com/interpex/resix2di.zip
این نرم‌افزار براى مدل‌سازى معكوس غیراتوماتیك پارامترى و تفسیر داده‌هاى مقاومت‌ویژه بصورت دوبعدى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
آرایش‌هاى الكترودى مورد قبول این نرم‌افزار شامل ونر، شلومبرژه، قطبى-قطبى و دوقطبى-دوقطبى است.
در گرفتن تعداد چشمه‌هاى جریان الكتریكى و الكترودهاى گیرنده (پتانسیل) هیچ محدودیتى ندارد.
امكان ویرایش داده‌ها در این نرم‌افزار تعبیه شده است.
امكان انجام مدل‌سازى پیشرو نیم‌فضاى همگن با استفاده از روش اجزا محدود و به دنبال آن معكوس‌سازى سریع به روش كمترین مربعات بر روى داده‌هاى مقاومت‌ویژه با استفاده از روشهاى بهینه‌سازى غیرخطی.
وجود یك روش معكوس‌سازى دقیق با محاسبه مشتقات جزیى همه داده‌‌ها.
انجام مدل‌سازى معكوس براى بدست آوردن مدل با بهترین برازش به داده‌ها با درنظر گرفتن پارامترهاى مدل اولیه، به روش كمترین مربعات و با استفاده از رگرسیون ریج یا مدل هموار اوكام مقدور است.
امكان ثابت نگاه‌داشتن و اعمال محدودیت ویژگى‌هاى برخى لایه‌ها و تغییر مشخصات برخى دیگر فراهم است.
امكان ذخیره‌سازى نتایج مدل‌ هموار بصورت فایل‌هاى دودویى وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.interpex.com