نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   RESIX IP2DI - Geology
شرکت سازنده : Interpex Co.
فایل اجرایی : ftp://ftp.interpex.com/interpex/rsxip2di.zip
این نرم‌افزار براى مدل‌سازى پیشرو و معكوس غیراتوماتیك پارامترى و تفسیر داده‌هاى مقاومت‌ویژه و پلاریزاسیون‌القایى بصورت دوبعدى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
امكان دریافت داده‌ از نرم‌افزار RES2DINV به این نرم‌افزار وجود دارد.
آرایش‌هاى الكترودى مورد قبول این نرم‌افزار شامل ونر، شلومبرژه، قطبى-قطبى و دوقطبى-دوقطبى است.
امكان تفسیر داده‌هاى مقاومت‌ ویژه با در نظر گرفتن داده‌هاى پلاریزاسیون ‌القایى یا بدون آنها میسر است.
در گرفتن تعداد چشمه‌هاى جریان الكتریكى و الكترودهاى گیرنده (پتانسیل) هیچ محدودیتى ندارد.
داده‌هاى پلاریزاسیون‌القایى مورد قبول نرم‌افزار بصورت بارپذیرى یا درصد اثر فركانس مى‌باشد.
امكان ویرایش داده‌ها در این نرم‌افزار تعبیه شده است.
امكان انجام مدل‌سازى پیشرو نیم‌فضاى همگن با استفاده از روش اجزا محدود و به دنبال آن معكوس‌سازى سریع به روش كمترین مربعات بر روى داده‌هاى مقاومت‌ویژه با استفاده از روشهاى بهینه‌سازى غیرخطی.

  ادرس وب سایت : http://www.interpex.com