نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   SensInv3D - Geology
شرکت سازنده : Geotomography Co.
فایل اجرایی : http://www.geotomographie.de/assets/files/setup3d.exe
این نرم‌افزار براى مدل‌سازى معكوس سه‌بعدى داده‌هاى مقاومت‌ویژه بصورت غیراتوماتیك با استفاده از تحلیل حساسیت بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
امكان معكوس‌سازى داده‌هاى مقاومت‌ویژه براى آرایش‌هاى الكترودى به دلخواه كاربر فراهم است.
امكان دریافت داده‌ با فرمت‌هاى مختلف.
انجام مدل‌سازى به صورت گام به گام.
امكان نمایش نتایج در قالب یك یا چندین مدل (مانند توده‌هاى آلوده زیرزمینى).
ارائه نتایج سه‌بعدى به صورت برش‌هاى دوبعدى طولى- عمقى كه در نهایت با تركیب این برش‌ها مدل سه‌بعدى حاصل مى‌شود.
امكان انجام معكوس‌سازى با سه روش Back projection، SIRT و MSIRT.
امكان بهره‌گیرى از فیلترهاى مختلف بسته به نوع برداشت.
امكان اعمال قیود مختلف به نرم‌افزار.
امكان ثابت نگاه‌داشتن یا آزاد بودن پارامترهاى مدل براى تغییر در حین مدل‌سازی.

  ادرس وب سایت : http://www.geotomographie.de