نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   ELETOM - Geology
شرکت سازنده : Geo&Soft Co.
فایل اجرایی : http://www.geoandsoft.com/download/eletom32setup.exe
این نرم‌افزار معكوس‌سازى دوبعدى كامل (نه بطور غیراتوماتیك و طى مراحل تكرار ساده) داده‌هاى مقاومت‌ویژه الكتریكى سطحى را انجام مى‌دهد.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل DOS كار مى‌كند.
آرایش‌هاى الكترودى مورد قبول این نرم‌افزار شامل ونر، دوقطبى-دوقطبى، قطبى- قطبى، قطبى-دوقطبى و آرایش‌هاى تعریف شده از سوى كاربر و نیز آرایش‌هاى تركیبى است.
امكان پذیرش حداكثر64 وضعیت مختلف الكترودى را داراست.
از روش اجزا محدود به شكل دوبعدى براى مدل‌سازى پاسخ‌هاى مقاومت‌ویژه زیرسطحى استفاده مى‌نماید.
شبكه سلولى مورد استفاده در این نرم‌افزار به شكل ذوزنقه‌اى است.
اعمال هیچ محدودیتى براى ساخت شبكه سلولى لازم نیست.
الگوریتم تكرار براى انجام معكوس‌سازى براساس مى‌نیمم‌سازى خطا بین داده‌هاى مدل و داده‌هاى صحرایى است.
همگرایى الگوریتم با تخمین یك پایدارسازى به روش ضرایب تبادلى تعمیم یافته انجام مى‌شود.
براى كاهش اثر پارازیت در داده‌ها از محاسبه رگرسیون خطى تكرار Ward استفاده مى‌شود.
نتایج به صورت مقاطع دوبعدى مقاومت‌ویژه نمایش داده مى‌شوند.

  ادرس وب سایت : http://www.geoandsoft.com