نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   DCIP2D - Geology
شرکت سازنده : University of British Columbia

این مجموعه نرم‌افزارى براى انجام مدل‌سازى پیشرو و معكوس دوبعدى داده‌هاى مقاومت‌ویژه و پلاریزاسیون‌القایى بكار مى‌رود و شامل برنامه‌هاى مختلفى نظیر DCINV2D، IPINV2D و DCIPF2D است.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل WINDOWS كار مى‌كند.
تمام آرایش‌هاى خطى مورد استفاده در برداشت‌هاى سطحى مقاومت‌ویژه و پلاریزاسیون‌القایى و حتى آرایش‌هاى غیرمعمول و جفت‌نشده را مى‌پذیرد.
از شبكه‌هاى سلولى مستطیلى استفاده مى‌كند.
الكترودها حتما باید بر روى گره شبكه سلولى قرار گیرند.
بین الكترودها دو شبكه سلولى قرار مى‌گیرد كه در نتیجه ابعاد سلول‌ها نصف ضخامت مقطع الكترودى مى‌شود.
امكان مشاهده داده‌هاى خام ورودى و توزیع خطاى موجود.
امكان مقایسه داده‌‌هاى صحرایى و داده‌هاى مدل.
ارائه نتایج بصورت مدل‌هاى دوبعدى گرافیكی.


  ادرس وب سایت : http://www.eos.ubc.ca