نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   2DIP - Geology
شرکت سازنده : MOSCOW STATE UNIVERSITY

این نرم‌افزار براى مدل‌‌سازى هموار داده‌هاى پلاریزاسیون‌القایى با درنظر گرفتن عوارض توپوگرافى بكار مى‌رود.

ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
تنها آرایش دوقطبى-دوقطبى را مى‌پذیرد.
محاسبه پاسخ پلاریزاسیون‌القایى با فركانس پایین مدل‌هاى دوبعدی.
پاسخ‌هاى ولتاژ را براى هر آرایش الكترودى محاسبه مى‌نماید؛ این آرایش‌ها حداكثر باید داراى 10 الكترود فرستنده جریان و 20 الكترود گیرنده پتانسیل باشند.
حداكثر 9 پارامتر مقاومت‌ویژه قابل تخصیص است.
نتایج مدل‌سازى به شكل شبه‌مقاطع مقاومت‌ویژه و فاز قابل ارائه است.
از روش اجزا محدود در مدل‌سازى استفاده مى‌شود.

  ادرس وب سایت : www.msu.ru