نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   TRF_ 2D - Geology
شرکت سازنده : MOSCOW STATE UNIVERSITY

این نرم‌افزار براى معكوس‌سازى دوبعدى اتوماتیك داده‌هاى سونداژ قرارگرفته بر روى خطوط پروفیل بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل windows كار مى‌كند.
آرایش‌هاى شلومبرژه، نیم‌شلومبرژه و قطبى-دوقطبى را مى‌پذیرد.
حداكثر تا 100 نقطه سونداژ واقع بر روى یك خط را مى‌پذیرد.
حداكثر تا 20 فاصله الكترودى در هر نقطه سونداژ را مى‌پذیرد.

از شبكه‌‌هاى سلولى مستطیل شكل (حداكثر تا 1000عدد) براى انجام محاسبات استفاده مى‌كند.
نتایج بصورت مقاطع عرضى قابل ارائه است.
نتایج مدل‌سازى قابل انتقال به نرم افزار Surfer مى‌باشد.

  ادرس وب سایت : www.msu.ru