نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   montaj Induced Polarization - Geology
شرکت سازنده : Geosoft Co.

این نرم‌افزار بمنظور كنترل كیفیت، پردازش، شبكه‌بندى و ترسیم داده‌ها و مقاطع پلاریزاسیون‌القایى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
امكان پذیرش و انجام محاسبات بر روى داده‌هاى دو قلمرو زمانى و فركانسى مهیاست.
امكان پذیرش داده‌‌ها از اكثر تجهیزات تجارى اندازه‌گیرى را داراست.
آرایش‌هاى دوقطبى- دوقطبى، قطبى-دوقطبى، قطبى-قطبى و گرادیان را مى‌پذیرد.
بطور اتوماتیك كمیت‌هاى مقاومت‌ویژه ظاهرى، ‌فاكتور فلزى، بارپذیرى و پتانسیل خودزا را محاسبه نموده و برش‌هاى زمانى مربوطه را ترسیم مى‌نماید.
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل windows كار مى‌كند.
امكان ویرایش داده‌ها و شناسایى نمونه‌هاى تكرارى را بعنوان ابزار كنترل كیفیت داراست.

  ادرس وب سایت : http://www.geosoft.com