نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   IX1D - Geology
شرکت سازنده : Interpex Co.
فایل اجرایی : ftp://ftp.interpex.com/ix1d/ix1dv2setup.exe
این نرم‌افزار بمنظور معكوس‌سازى سونداژهاى مقاومت‌ویژه، پلاریزاسیون‌القایى، مگنتوتلوریك و الكترومغناطیس بكار برده مى‌شود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل windows كار مى‌كند.
امكان پذیرش اكثر آرایش‌هاى الكترودى از جمله ونر، شلومبرژه، دوقطبى-دوقطبى، قطبى-دوقطبى و قطبى-قطبى را داراست.
امكان معكوس‌سازى داده‌هاى مقاومت‌ویژه به‌تنهایى یا داده‌هاى مقاومت‌ویژه و پلاریزاسیون‌القایى (درصد اثر فركانس، بارپذیرى یا فاز) را با هم داراست.
امكان معكوس‌سازى داده‌هاى مگنتوتلوریك (مقاومت‌ویژه، امپدانس و فاز) وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.interpex.com