نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   EMIX 34 Plus - Geology
شرکت سازنده : Interpex Co.
فایل اجرایی : ftp://ftp.interpex.com/interpex/emix34p.zip
این نرم‌افزار براى تفسیر داده‌هاى هدایت ویژه كه با دستگاه‌هاى اندازه‌گیرى الكترومغناطیس شركت ژئونیكس برداشت شده؛ بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل DOS كار مى‌كند.
امكان مدل‌سازى پیشرو و معكوس در ایستگاه‌هاى سونداژ بطور مجزا وجود دارد. و در این مورد نتایج بصورت پروفیل‌هایى نمایش داده ‌مى‌شوند. این پروفیل‌ها به شكل پاسخ هدایت ویژه ظاهرى بر حسب فواصل بین فرستنده و گیرنده مى‌باشد.
امكان تفسیر غیراتوماتیك داده‌ها و نمایش نتایج به صورت گرافیكى وجود دارد.
امكان دستیابى به مدلى با كمترین خطا در روش كمترین مربعات كه با رگرسیون ریج انجام مى‌شود؛ تعبیه شده است.
امكان اعمال قیود در انجام مدل‌سازى وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.interpex.com