نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   TEMIX & TEMIX XL - Geology
شرکت سازنده : Interpex Co.

این نرم‌افزار براى تفسیر و مدل‌سازى پیشرو و معكوس داده‌هاى الكترومغناطیسى در قلمرو زمان بر اى منحنى‌هاى سونداژ بصورت یك‌بعدى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل DOS كار مى‌كند.
نرم‌افزار TEMIX همان قابلیت‌هاى نرم‌افزار TEMIX XLرا داراست با این تفاوت كه امكان ترسیم نقشه‌ها و پروفیل‌ها را بشكل مرحله به مرحله ندارد.
بروز شده نرم‌افزار TEMIX نرم‌افزارى بنام TEMIX Plus است كه همه قابلیت‌هاى این نرم‌افزار در نرم‌افزار فعلى TEMIX XL گنجانده شده است.
الگوریتم محاسبه مدل پیشرو استفاده از روش فیلتر اندرسون مى‌باشد.
فرایند معكو‌سازى با استفاده از روش رگرسیون ریج نوع اینمن با برازش منحنى كمترین مربعات غیرخطى انجام مى‌شود.
امكان مقید نمودن پارامترهاى مدل آغازین وجود دارد.
مجهز به ابزارهاى تحلیل گرافیكى قدرتمندى است.
امكان مدل‌سازى مرحله به مرحله وجود دارد.

  ادرس وب سایت : www.interpex.com