نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   EM Flow - Geology
شرکت سازنده : Encom Technology Pty. Ltd.

این نرم‌افزار بمنظور مدل‌سازى، تفسیر و تجزیه و تحلیل داده‌هاى الكترومغناطیس برداشت‌هاى هوایى در قلمرو زمان و فركانس و ترسیم نقشه‌هاى زمین‌شناسى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
امكان پذیرش پارامترهاى مختلف داده‌هاى الكترومغناطیسى از یك یا چند كانال فراهم است.
داراى بانك اطلاعات قدرتمندى است.
امكان تولید مقاطع عمقى هدایت ویژه و ابزارهاى تشخیص آنومالى و مدل‌سازى داده‌ها وجود دارد.
نرم‌افزارى User friendly است.
امكان دریافت و انتقال اطلاعات از تجهیزات مختلف اندازه‌گیرى وجود دارد.
امكان تولید فایل‌هاى واسط عملیاتى بمنظور پردازش داده‌ها وجود دارد.
امكان نمایش توده‌هاى زیرسطحى با مرزهاى مشخص وجود دارد.


  ادرس وب سایت : http://www.encom.com.au