نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Gradix - Geology
شرکت سازنده : Interpex Co.
فایل اجرایی : ftp://ftp.interpex.com/interpex/gradix2.exe
این نرم‌افزار بمنظور پردازش و تفسیر داده‌هاى رادار طراحى شده است.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
.این نرم‌افزار تحت سیستم عامل DOS كار مى‌كند.
امكان قرائت داده‌ها از اغلب دستگاه‌هاى تجارى اندازه‌گیرى وجود دارد.
امكان ویرایش داده‌ها، تحلیل، پردازش و تفسیر داده‌ها همراه با قابلیتهاى گرافیكى مختلف وجود دارد.
امكان نمایش و چاپ نتایج و مقاطع عرضى رادار وجود دارد.
امكان ارائه نتایج با فرمت قابل قبول انواع نرم‌افزارها گنجانده شده است.

  ادرس وب سایت : http://www.interpex.com