نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Conquest3D - Geology
شرکت سازنده : Sensors & Software Inc

این نرم‌افزار بمنظور تجسم‌سازى سه‌بعدى داده‌هاى رادار بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
امكان تجسم‌سازى حجمى بمنظور بهبود تفسیر داده‌ها وجود دارد.
امكان نمایش سه‌بعدى در جهات مختلف بمنظور رویت اهداف در داخل حجم وجود دارد.
داراى چهار نوع قابلیت نمایش نتایج مى‌باشد. در نوع اول، بخشى از حجم بریده شده و محتویات داخلى آن نمایش داده‌ مى‌شود. در نوع دوم، داده‌ها به شكل حجمى نشان داده مى‌شود و كاربر با مشخص نمودن وضعیت بردارهاى مختصات، مى تواند اهداف را بوضوح نظاره كند. در نوع سوم، تنها حجم مربوط به اهداف در یك حجم تهى نشان داده مى‌شود و در نوع چهارم، با ایجاد چند برش در جهات مختلف در داخل حجم سه‌بعدى امكان نمایش اهداف بصورت مقاطع مختلف افقى و قائم فراهم مى‌شود.
امكان چرخاندن حجم در جهات دلخواه وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.sensoft.ca/