نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Reflexw - Geology
شرکت سازنده : Sandmeier scientific software developments
فایل اجرایی : http://www.sandmeier-geo.de/Download/download.htm
این نرم‌افزار بمنظور پردازش و تفسیر داده‌هاى رادار و لرزه‌نگارى انعکاسى یا انکسارى بکار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
.این نرم‌افزار در سیستم عامل Windows کار مى‌‌کند.
امکان پرازش و تفسیر دوبعدى و سه‌بعدى داده‌هاى رادار و لرزه‌نگارى‌ انکسارى و انعکاسى وجود دارد.
امکان پذیرش داده‌ها تقریبا با تمام فرمت‌هاى رایج امکانپذیر است.
امکان پذیرش داده‌‌ها به شکل مقاطع و پروفیل‌‌ها وجود دارد.
امکان بزرگنمایى و مشاهده نتایج پیش از چاپ نتایج وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.sandmeier-geo.de