نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   GPRSIM - Geology
شرکت سازنده : Dean Goodman

این نرم‌افزار بمنظور مدل‌سازى مرحله‌اى پیشرو دوبعدى داده‌هاى رادار بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
.امكان ردیابى دقیق مسیر امواج میسر است.
امكان تعیین دقیق پارامترهاى مدل (ساختمانى و شیب) وجود دارد.
امكان مشخص نمودن میرایى موج و گسترش هندسى آن در زیر سطح زمین وجود دارد.
امكان طراحى آنتن دستگاه و تعیین پاسخ‌هاى مستقیم گیرنده- فرستنده تعبیه شده است.
داراى منوى طراحى سیگنال است.

  ادرس وب سایت : http://www.gpr-survey.com