نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   RadInter - Geology
شرکت سازنده : Malå GeoScience Co.

این نرم‌افزار بمنظور تفسیر داده‌هاى رادار (در سطح و داخل گمانه‌ها) بكار مى‌رود.

ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل windows كار مى‌كند.
نرم‌افزارى user friendly است.
امكان مقایسه داده‌هاى رادار اندازه‌گیرى شده در گمانه‌ها با الگوهاى رادار محاسبه شده تئورى از مرزهاى زیرسطحى نقطه‌اى یا صفحه‌اى وجود دارد.


  ادرس وب سایت : http://www.malags.com