نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   INVGRVS & INVGRVSD - Geology
شرکت سازنده : Consortium for Electromagnetic Modeling and Inversion, CEMI, University of Utah

این نرم‌افزارها براى مدل‌سازى معكوس داده‌هاى دو بعدى ثقل و میدان‌هاى الكترومغناطیسى در قلمرو زمان طراحى شده است.

ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل DOS كار مى‌كند.
معكوس‌سازى داده‌هاى ثقل بر اساس الگوریتم كمترین مربعات انجام مى‌شود.
با حضور داده‌هاى الكترومغناطیسى؛ اختلاف چگالى طورى تعدیل مى‌شود كه مدل ثقل ایجاد شده با مدل الكترومغناطیسى در قلمرو زمان مطابقت داشته‌باشد.
در مدل‌سازى از مدل‌هاى منشورى استفاده مى‌شود.

  ادرس وب سایت : www.mines.utah.edu