نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Oasis montaj - Geology
شرکت سازنده : Geosoft Co.
فایل اجرایی : http://www.geosoft.com/support/updates/oasismontaj.asp
این نرم‌افزار بمنظور ترسیم و پردازش داده‌ها جهت اکتشاف مواد معدنى، اکتشاف نفت و گاز، بررسى‌هاى زیرسطحى از جمله بررسى‌هاى زیست‌محیطى و کشف مین‌ها و گلوله‌هاى مدفون عمل نکرده زیر سطح زمین بکار مى‌رود.

ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows کار مى‌کند.
امکانات پیشرفته پذیرش، نمایش، شبکه‌بندى و ترکیب داده‌هاى (زمین‌شناسى‌، ژئوشیمیایى، ژئوفیزیکى، حفارى و ...) با فرمت‌هاى مختلف وجود دارد.
امکان تحلیل، کنترل کیفیت و مدل‌سازى داده‌ها وجود دارد.
روش‌هاى مختلفى براى شبکه‌بندى داده‌ها وجود دارد.
امکانات مناسب تجسم‌سازى سه‌بعدى نتایج وجود دارد.
امکان انتقال نتایج به سایر نرم‌افزارها وجود دارد.
امکانات مختلف ویرایش و گرافیک تعبیه شده است.
امکان تفسیر نقشه‌هاى مختلف وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.geosoft.com