نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   montaj Grav/Mag Interpretation - Geology
شرکت سازنده : Geosoft Co.

این نرم‌افزار بمنظور پردازش داده‌هاى ثقل و مغناطیس جهت شناسایى اتوماتیك و تعیین عمق منابع آنومالى‌هاى زیر سطحى بكار مى‌رود. این نرم‌افزار انشعابى از نرم‌افزار Oasis montaj است.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
امكان تفسیر زمین‌شناسى سه‌بعدى بوسیله ترسیم محدوده‌هاى ثقل و مغناطیس وجود دارد.
داراى دو ابزار عمده كشف محدوده‌هاى آنومالى و تصویرسازى منابع بمنظور محاسبه عمق آنهاست.
مدل‌هاى منابع شامل كنتاكت‌ها مانند گسل، صفحات نازك مانند دایك و استوانه‌ها مى‌باشند.
داراى تمام ویژگى‌هاى نرم‌افزار اصلى Oasis montaj مى‌باشد.

  ادرس وب سایت : http://www.geosoft.com