نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   montaj Mag Map Filtering - Geology
شرکت سازنده : Geosoft Co.

این نرم‌افزار بمنظور پردازش با استفاده از روش فیلترسازى دوبعدى تبدیل فوریه سریع داده‌هاى مغناطیس بكار مى‌رود. این نرم‌افزار نیز انشعابى از نرم‌افزارOasis montaj است.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
داراى تمام ویژگى‌هاى نرم‌افزار اصلى Oasis montaj مى‌باشد.
امكان تعبیه فیلترهاى تعریف شده توسط كاربر وجود دارد.
امكان بكارگیرى چندین فیلتر مختلف بطور همزمان وجود دارد.
امكان تبدیل داده‌هاى مغناطیسى به قطب یا استواى مغناطیسى وجود دارد.
امكان پردازش مشتقات افقى و قائم مختلف و ادامه بالا رونده‌ و پایین رونده وجود دارد.
امكان تولید نقشه‌هاى مغناطیس و ثقل مختلف وجود دارد.


  ادرس وب سایت : http://www.geosoft.com