نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Xcelleration Gravity Tool - Geology
شرکت سازنده : Geosoft Co.

این نرم‌افزار بمنظور پردازش و انجام تصحیحات مختلف بر روى داده‌هاى ثقل‌سنجى برداشت‌هاى زمینى بكار مى‌رود. این نرم‌افزار نیز انشعابى از نرم‌افزارOasis montaj است.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
داراى تمام ویژگى‌هاى نرم‌افزار اصلى Oasis montaj مى‌باشد.
امكان تصحیح توپوگرافى با استفاده از داده‌هاى ارتفاعى شبكه‌بندى شده یا مدل‌هاى ارتفاعى رقومى وجود دارد.
امكان تسریع در انجام تصحیحات و بهینه‌سازى تصحیح توپوگرافى داده‌ها میسر است.
امكان تولید انواع تحلیل‌هاى آمارى بر روى داده‌ها بمنظور شناسایى داد‌ه‌هاى تكرارى وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.geosoft.com