نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   montaj UX-Detect - Geology
شرکت سازنده : Geosoft Co.

این نرم‌افزار بمنظور شناسایى و تحلیل اهداف زیرسطحى با استفاده از داده‌هاى مغناطیسى (میدان كل و گرادیومتر) و الكترومغناطیسى داده‌هاى زمینى و برداشت‌هاى هوایى بكار مى‌رود. این نرم‌افزار نیز انشعابى از نرم‌افزارOasis montaj است.

ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
داراى تمام ویژگى‌هاى نرم‌افزار اصلى Oasis montaj مى‌باشد.
امكان شناسایى سریع موقعیت زمینى اهداف موردنظر وجود دارد.
امكان پیش‌پردازش حجم زیادى از داده‌ها وجود دارد.
امكان انجام تصحیحات مختلف بر روى داده‌ها میسر است.
امكان انجام فیلترهاى مختلف نظیر فیلتر فضایى، غیرخطى و مشتقات قائم بر روى داده‌ها وجود دارد.
امكان محاسبه عمق و ابعاد اهداف زیرسطحى وجود دارد.
امكان شناسایى اهداف به شكل اتوماتیك و نیمه‌اتوماتیك میسر است.
امكان تولید نقشه‌هاى مختلف بمنظور تجسم‌سازى و نمایش موقعیت اهداف وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.geosoft.com