نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Magnetic - Geology
شرکت سازنده : Rockware Co.
فایل اجرایی : http://www.rockware.com/downloads/freeSoftware.php
این نرم‌افزار بمنظور بهره‌بردارى در اهداف آموزشى و براى کار با داده‌هاى مغناطیس بکار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows کار مى‌کند.
امکان بررسى داده‌هاى برداشت شده از مناطق گسترش کف اقیانوسها وجود دارد.
امکان مطالعه نحوه معکوس‌شدن قطبهاى مغناطیسى زمین میسر است.


  ادرس وب سایت : http://www.rockware.com