نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   P-Depth - Geology
شرکت سازنده : Northwest Geophysical Associates (NGA)

این نرم‌افزار بمنظور تعیین موقعیت، جهت و شدت مغناطیس‌ توده‌هاى واقع در طول یك پروفیل در زیر سطح زمین.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
امكان استفاده از این نرم‌افزار براى تعیین موقعیت توده‌هاى داراى آنومالى ثقل وجود دارد.
امكان استفاده از روش‌هاى مختلف براى تعیین موقعیت توده‌ها وجود دارد.
داراى ابزارهاى مختلفى براى كنترل پارامترها و نتایج است.
امكان پذیرش و انتقال داده‌ها از و به سایر نرم‌افزارهاى مشابه وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.nga.com