نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Binning QC Package - Geology
شرکت سازنده : SeisNav software Co.

این نرم‌افزار بمنظور طراحى و تحلیل برداشت‌ها هنگام انجام عملیات برداشت لرزه‌اى یا پس از آن بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كند.
امكان انجام پردازش‌هاى مختلف و تحلیل نتایج وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.seisnav.com