نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   GravModeler - Geology
شرکت سازنده : Geotools Corporation

این نرم‌افزار بمنظور مدل‌سازى و تفسیر دوبعدى داده‌هاى ثقل بکار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows کار مى‌کند.
بمنظور مقاصد آموزشى نیز قابل استفاده است.
انجام محاسبات بر مبناى روش انتگرال خطى است.
داراى امکانات متعدد گرافیکى است.
بمنظور طراحى برداشت و تفسیر اولیه قابل استفاده است.
امکان پذیرش داده‌ها از نرم‌افزار Gravmaster را نیز دارد.
امکان محاسبه پاسخ داده‌هاى مربوط به توده‌هاى زیرسطحى مختلف از جمله استوانه، سیل، گسل و .. را داراست.


  ادرس وب سایت : http://www.geotools.com