نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   ARKFIELD - Geology
شرکت سازنده : ARK Geophysics Ltd

این نرم‌افزار بمنظور تفسیر داده‌هاى میدان پتانسیل (ثقل و مغناطیس) و داده‌هاى شبكه‌بندى شده روش‌هایى نظیر لرزه‌نگارى نیز بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
امكان تصویرسازى جامع نتایج وجود دارد.
امكان انجام مدل‌سازى پیشرو مرحله‌اى دو و دو و نیم بعدى داده‌هاى ثقل و مغناطیس وجود دارد.
امكان تركیب نتایج مدل‌سازى با داده‌هاى لرزه‌نگارى مربوط به همان محل بمنظور تخمین عمقى آنومالى وجود دارد.
امكان تركیب با سایر نرم‌افزارهاى لرزه‌اى وجود دارد.
امكان نمایش مدل به دو شكل مدل عمقى رایج و مدل زمانى تركیبى با مقاطع زمانى لرزه‌اى وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.arkgeo.com