نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Potential- Field - Geology
شرکت سازنده : U.S. Geological Survey
فایل اجرایی : ftp://ftpext.usgs.gov/pub/cr/co/denver/musette/pub/pf/pf211.exe
این نرم‌افزار بمنظور پردازش، نمایش و كمك به تفسیر داده‌هاى ثقل و مغناطیس بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل DOS كار مى‌كند.
امكان محاسبه داده‌هاى برداشت‌هاى زمینى، هوابرد و داده‌هاى شبكه‌بندى شده وجود دارد.
امكان تصویرسازى كارتوگرافى پیشرو و معكوس داده‌ها وجود دارد.
امكان انجام شبكه‌بندى به روش‌هاى مختلف میسر است.
امكان تهیه نقشه‌هاى منحنى میزان وجود دارد.
امكانات مختلف ترسیم وچاپ و ویرایش گرافیكى داده‌ها و نتایج وجود دارد.
امكان فیلتر كردن داده‌ها به روش‌هاى فوریه و فضایى وجود دارد.
این نرم‌افزار فرمت‌هاى یكسانى براى داده‌هاى هوایى، زمینى و داده‌هاى شبكه‌بندى شده درنظر مى‌گیرد.

  ادرس وب سایت : http://pubs.usgs.gov