نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   MAGIX PLUS - Geology
شرکت سازنده : Interpex Limited Co
فایل اجرایی : ftp://ftp.interpex.com/interpex/magixp.zip
این نرم‌افزارها بمنظور مدل‌سازى و تفسیر داده‌هاى پروفیلى مغناطیس و ثقل بكار مى‌روند.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزارها:
این نرم‌افزارها تحت سیستم عامل DOS كار مى‌كنند.
مدل‌سازى داده‌ها در این نرم‌افزارها بصورت مدل‌هاى زمین دو، دو و نیم و دو و هفتادوپنج صدم انجام مى شود.
امتداد توده‌ها حتما لازم نیست عمود بر جهت پروفیل‌ها باشد.
پارامترهایى كه در حین مدل‌سازى معكوس تغییر مى‌كنند عبارتند از: چگالى، مغناطیس‌پذیرى و موقعیت توده‌ها.
محاسبات مغناطیسى شامل پلاریزاسیون مغناطیسى و مغناطیس‌شدگى باقیمانده است.
امكان پذیرش داده‌هاى با فرمت مختلف وجود دارد.
امكان ویرایش داده‌ها، نتایج (مدل‌ها و توده‌هاى زیرسطحى) وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.interpex.com