نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   MAGIX XL - Geology
شرکت سازنده : Interpex Limited Co
فایل اجرایی : ftp://ftp.interpex.com/interpex/magixxl.zip
این نرم‌افزارها بمنظور مدل‌سازى و تفسیر داده‌هاى پروفیلى مغناطیس و ثقل بكار مى‌روند.
مجهز به صفحه گسترده براى ویرایش و پذیرش داده‌هاست.
داراى امكانات متعددى گرافیكى و چاپ نتایج مى‌باشد.
در نرم‌افزار MAGIX XL، حداكثر توده‌هاى مورد پذیرش 200 توده، حداكثر تعداد گوشه‌ها، 2000 گوشه و حداكثر تعداد داده‌ نقطه‌اى 1000 نقطه است.
  ادرس وب سایت : http://www.interpex.com