نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   neuroTEEC - Geology
شرکت سازنده : TEEC (Trappe Erdöl Erdgas Consultant) Co.

این نرم‌افزار بمنظور ترسیم نقشه‌هاى رخساره‌هاى لرزه‌اى با استفاده از روش شبكه‌هاى عصبى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل windows كار مى‌كند.
امكان توزیع فضایى كلاس‌هاى رخساره‌اى لرزه‌اى مختلف بمنظور شناسایى ناهمگونى ذخیره وجود دارد.
امكان كلاسه‌بندى نتایج بر مبناى روش‌هاى غیرعصبى نیز وجود دارد.
امكان بدست آوردن پاسخ‌هاى لرزه‌اى در محل‌هاى تعریف شده دلخواه بمنظور پیش‌بینى كیفیت ذخیره، رخساره‌ها و توزیع خواص فیزیكى در بلوكهاى حفارى نشده وجود دارد.
امكان محاسبه و نمایش تغییرات اشباع شدگى از گاز وجود دارد.
امكان تولید الگوهاى مرجع لرزه‌اى از حجم‌هاى سه بعدى وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.teec.de