نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   cohTEEC - Geology
شرکت سازنده : TEEC (Trappe Erdöl Erdgas Consultant) Co.

این نرم‌افزار بمنظور پردازش داده‌هاى لرزه‌اى جهت تشخیص خطواره‌ها، گسل‌ها و شكستگى‌هاى محتوى هیدروكربور و آب بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل windows كار مى‌كند.
امكان بررسى ناهمگونى ذخیره وجود دارد.
امكان تولید گسل و بررسى ‌پاسخ‌ها و نقشه‌هاى لرزه‌اى مربوطه در عمق‌هاى مختلف و دلخواه وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.teec.de/Software/software.htm