نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   FirstPix - Geology
شرکت سازنده : Interpex Co
فایل اجرایی : ftp://ftp.interpex.com/interpex/firstpix.zip
این مجموعه نرم‌افزارى داراى پنج برنامه اصلى شامل FIRSTPIX، GREMIX، GREMIX S، GREMIX 15 و GREMIX 15S است؛ كه بمنظور پردازش و تفسیر داده‌هاى لرزه‌اى انكسارى بكار مى‌رود.

ویژگى‌هاى نرم‌افزارهاى این مجموعه:
این نرم‌افزارها تحت سیستم عامل Dos كار مى‌كنند.
امكانات متعدد ویرایش داده‌ها وجود دارد.
نرم‌افزار FIRSTPIX بمنظور پردازش مرحله‌اى و نمایش داده‌هاى لرزه‌اى انكسارى بكار مى‌رود.
امكان انتخاب اولین رسید‌ها در این نرم‌افزار وجود دارد.
امكان انتخاب داده‌ها، ویرایش و پذیرش داده‌ از سایر نرم‌افزارها و صفحه گسترده تعبیه‌شده در خود نرم‌افزار وجود دارد.
امكان پذیرش اطلاعات مربوط به موقعیت و ارتفاع نقاط اندازه‌گیرى وجود دارد.
امكان چاپ نتایج و ویرایش آنها و تغییرات گرافیكى مختلف وجود دارد.
امكان تركیب داده‌ها و بدست آموردن مقطع تركیبى متشكل از داده‌هاى حداكثر 48 كانال وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.interpex.com