نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Gremix - Geology
شرکت سازنده : Interpex Co
فایل اجرایی : ftp://ftp.interpex.com/interpex/gremix.zip
نرم‌افزار GREMIX بمنظور تفسیر داده‌هاى لرزه‌اى انكسارى بكار مى‌رود.
امكان تفسیر ساختارهاى زمین لایه‌اى با تغییرات جانبى و شناسایى لایه‌هاى پنهان وجود دارد.
امكان پذیرش، ویرایش و تفسیر داده‌ها وجود دارد.
امكان انجام تفسیرهاى با روش‌هاى متعدد وجود دارد.
امكان تفسیر لایه‌اى تا حداكثر چهار لایه وجود دارد.
امكان تخصیص اولین رسیدها به لایه‌ها وجود دارد.
امكان ویرایش گرافیكى نتایج وجود دارد.
امكان تحلیل سرعت امواج با روش‌هاى متعدد وجود دارد.
امكان تولید نتایج بصورت منحنى‌هاى فاصله- زمان، مقاطع سرعت، مقاطع زمانى و مقاطع عمقى وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.interpex.com